Back

Metodologie licență


Examenul de finalizare a studiilor la Departamentul de Ştiinţe Politice se va desfășura în conformitate cu prevederile Universității și ale următoarei metodologii.

Examenul de licență

Finalizarea studiilor de licență constă în două probe: (1) proba de verificare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate și (2) proba de susținere a lucrării de licență.

Înscrierea candidaților se va face conform prevederilor Universității Babes-Bolyai și ale Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării.

Proba (1) de verificare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate se va desfășura sub forma unui examen scris, în sala de examen.

•             La începerea probei candidații se vor legitima cu un act de identitate.

•             Candidatul/candidata primeste pentru analiză din partea comisiei de licenţă un text stabilit anterior de respectiva comisie.

•             Scopul probei este de a testa abilităţile de analiză critică, cunostiinte fundamentale si de specialiatate. Candidatul/candidata primeste un text selectat dintr-un set de texte pregătite anterior de comisia de examinare. Textul este însoţit de un set de 9 întrebări prestabilite în raport cu acel text. Întrebările urmăresc să evidenţieze modul în care este înţeles argumentul din text, concluziile la care ajunge autorul/autorii textului, şi cum poate fi evaluat critic textul. Fiecare întrebare va avea ponderea de 1 punct din nota finală pentru proba 1. Punctajul maxim pentru această probă va fi de 10 puncte, nota acordându-se pe scala de la 1 la 10.

•             Durata probei nu poate depăşi 90 de minute.

•             Proba se va încheia când candidatul/candidata a predat comisiei de licenţă foaia de concurs.

•             Evaluarea probei: fiecare membru al comisiei punctează raspunsul fiecărui candidat pe o scală de la 1 la 10.

•             Nota finală pentru proba (1) de susținere a lucrării de licență este calculată ca medie a notelor întregi acordate de către membrii comisiei de licenţă.

•             Rezultatele probei se vor publica după finalizarea probei.

Notele la proba de verificare a cunoștințelor reprezintă media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei pentru fiecare candidat.

•             Candidații pot contesta evaluarea probei scrise  în termen de 24 de ore de la încheierea probei. Contestaţia se depune în scris la secretariatul FSPAC.

•             Rezultatele contestațiilor se vor publica în termen de 24 ore.

Proba (2) de susținere a lucrărilor de licență se va desfășura sub forma unui examen oral, în sala de examen.

•             Proba se va desfășura conform programării anterioare transmise de către comisie candidaților şi afișată public.

•             Proba de concurs are un caracater public.

•             La începerea probei candidații se vor legitima cu un act de identitate.

•             Fiecare candidat va avea la dispoziție 10 minute pentru prezentarea lucrării de licență.

•             Membrii comisiei de licență vor avea la dispoziție 15 minute pentru a adresa întrebări referitoare la lucrarea prezentată de către candidat(ă).

•             Lucrările de licență vor fi disponibile în format electronic la secretariat, spre consultare cu cel puțin 5 zile înainte de susținerea acestora.

•             După depunerea dosarului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor și înainte de proba de susținere a lucrării în fața comisiei de examen, toate lucrările vor fi verificate de către comisia de licenţă pentru evaluarea coeficientului de similitudine cu alte surse.

•             Membrii comisiei vor acorda note întregi pentru fiecare candidat pe baza conținutului lucrării, prezentării, răspunsurilor candidatului la întrebările comisiei și propunerii coordonatorului științific al lucrării.

•             Propunerea coordonatorului se fundamentează pe un referat scris care cuprinde aprecieri referitoare la subiectul lucrării, respectarea criteriilor formale specifice unei lucrări științifice și descrise în ghidul de redactare, definirea cadrului teoretic, trecerea în revistă a literaturii de specialitate recente, respectarea stilului științific și folosirea corectă a referințelor și citărilor, relevanța bibliografiei pentru tema propusă, planul/design-ul cercetării, metodele de cercetare întrebuințate, prezentarea și interpretarea rezultatelor cercetării, formularea concluziilor, dar de asemenea poate cuprinde și aprecieri referitoare la modul de lucru cu candidatul coordonat.

•             Nota finală pentru proba (2) de susținere a lucrării de licență este calculată ca medie a notelor întregi acordate de către membrii comisiei participanți la sesiunea de prezentare, cu excepția coordonatorului în cazul în care acesta este membru în comisie.

•             În concordanță cu politicvle UBB notele dela examene orale nu pot fi contestate

Nota finală pentru examenul de finalizare a studiilor de licență este media notelor obținute la cele două probe (cu trunchiere după 2 zecimale).

Notele finale vor fi comunicate candidaților prin platforma Academicinfo a Universității după încheierea ultimei probe la toți candidații înscriși.

Examenul de disertație

Finalizarea studiilor de master constă din proba unică de susținere a examenului de disertație.

Înscrierea candidaților se va face conform prevederilor UBB și ale Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării.

Proba de susținere a lucrărilor de disertație se va desfășura sub forma unui examen oral, în sala de examen.

•             Proba se va desfășura conform programării anterioare transmise de către comisie candidaților şi/sau afișată public.

•             Proba de concurs are un caracater public.

•             La începerea probei candidații se vor legitima cu un act de identitate.

•             Fiecare candidat va avea la dispoziție 10 minute pentru prezentarea lucrării de licență.

•             Membrii comisiei de licență vor avea la dispoziție 10 minute pentru a adresa adresa întrebări referitoare la lucrarea prezentată de către candidat(ă).

•             Lucrările de licență vor fi disponibile în format electronic fiecărui membru al comisiei, spre consultare cu cel puțin 5 zile înainte de susținerea acestora.

•             După depunerea dosarului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor și înainte de proba de susținere a lucrării în fața comisiei de examen, toate lucrările vor fi verificate pentru evaluarea coeficientului de similitudine cu alte surse, respectiv verificarea automată anti-plagiat.

•             Membrii comisiei vor acorda note întregi pentru fiecare candidat pe baza conținutului lucrării, prezentării, răspunsurilor candidatului la întrebările comisiei și propunerii coordonatorului științific al lucrării.

•             Propunerea coordonatorului se fundamentează pe un referat scris care cuprinde aprecieri referitoare la subiectul lucrării, respectarea criteriilor formale specifice unei lucrări științifice și descrise în ghidul de redactare, definirea cadrului teoretic, trecerea în revistă a literaturii de specialitate recente, respectarea stilului științific și folosirea corectă a referințelor și citărilor, relevanța bibliografiei pentru tema propusă, planul/design-ul cercetării, metodele de cercetare întrebuințate, prezentarea și interpretarea rezultatelor cercetării, formularea concluziilor, dar de asemenea poate cuprinde și aprecieri referitoare la modul de lucru cu candidatul coordonat.

•             Nota finală pentru proba (2) de susținere a lucrării de licență este calculată ca medie a notelor întregi acordate de către membrii comisiei participanți la sesiunea de prezentare, cu excepția coordonatorului în cazul în care acesta este membru în comisie.

Nota finală pentru examenul de finalizare a studiilor de licență este media notelor obținute la cele două probe (cu trunchiere după 2 zecimale).

Notele finale vor fi comunicate candidaților prin platforma Academicinfo a Universității după încheierea ultimei probe la toți candidații înscriși.